Podmínky používání stránek a aplikací

Podmínky pro přístup a užití webových stránek www.studvisor.com

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. PPB Inter Limited (dále jen „Společnost“) provozuje a spravuje portál interaktivní výuky na internetových stránkách studvisor.com a jeho aplikaci (dále jen "Portál"). Společnost poskytuje Portál a aplikaci a související služby jiným osobám nabízejícím a zajišťujícím výuku (dále jen "Partneři") a vyvíjí činnost k tomu, aby Partneři měli možnost prostřednictvím Portálu provádět výuku třetích osob, tj. zprostředkovává Partnerům výuku Uživatelů (dále jen "Zprostředkovaná smlouva").

1.2. Tyto podmínky pro přístup a užití webových stránek, na kterých je provozován Portál (dále jen "Podmínky"), upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál (dále také jako "Uživatel") při vstupu na Portál, a dalším používání Portálu, jakož i další související právní vztahy vztahující ke Zprostředkované smlouvy.

1.3. Uživatel vstupem na Portál, přihlášením do svého účtu na Portálu, přihlášením prostřednictvím sítě Facebook a/nebo přihlášením prostřednictvím Google účtu stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

1.4. Společnost může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Společnost informuje Uživatele o změně Podmínek na Portálu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Aktualizované verze Podmínek nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu.

2. POUŽITÍ PORTÁLU

2.1. Přístup a používání Portálu je bezplatné. Část služeb na Portálu můžou být za úplatu, o čemž bude Uživatel explicitně, viditelně a přehledně vyrozuměn. V případě, že služba není explicitně, viditelně a přehledně uvedena jako za úplatu, vč. uvedení ceny, jedná se o službu bezplatnou. Uživatel a Partner nesou však náklady vzniklé jim v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu (tj. náklady na internetové připojení, na pořízení grafického tabletu aj.).

2.2. Společnost není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Partnerem. Společnost nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou. Společnost zprostředkovává pro jednotlivé Partnere možnost výuky a doučování s jednotlivými Uživateli.

2.3. Společnost nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Partnery na Portálu. Společnost neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu ani za případné nekalosoutěžní jednání Partnere prostřednictvím Portálu nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Společnost neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu. Společnost nezaručuje nepřerušený přístup na Portál, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu. Společnost neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

2.4. Kliknutím na některé odkazy na Portálu může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

2.5. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál.

2.6. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu či systému, který realizuje přenos z Portálu Společnosti třetím osobám.

3. OSOBA SPOTŘEBITELE A POUČENÍ UŽIVATELŮ O PRÁVU ODSTOUPIT OD SMLOUVY

3.1. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Partnerem, který je podnikatelem (dále také jako "Spotřebitel") a provozuje svoji činnost za účelem dosažení zisku. Spotřebitel svá práva z uzavřené Zprostředkované smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Partnere.

3.2. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Partner poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl.

3.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Partnere formou jednostranného právního jednání.

3.4. Spotřebitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případech uvedených v čl. 4. a 5. Podmínek.

3.5. Odstoupí-li Spotřebitel bez uvedení důvodu od smlouvy a Partner s plněním začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Spotřebitel Partnerovi poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Spotřebitel Partnerovi poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Platby mezi Uživatelem a Partnerem jsou záležitostí právního vztahu mezi nimi, a Společnost do něj nijak nezasahuje.

4.2. Ty služby Společnosti, které jsou za úplatu, se hradí vždy předem na bankovní účet nebo pomoci platební karty online. Bez provedení platby předem není možné poskytnout službu.

5. AUTORSKÁ PRÁVA

5.1. Společnost je vlastníkem Portálu.

5.2. Portál je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Společnost vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu.

5.3. Obsah Portálu nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělila Společnost předem souhlas.

6. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

6.1. Uživatel vůči Společnosti prohlašuje a zaručuje, že:

(i) je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

(ii) veškeré údaje, které poskytuje společnosti Společnosti, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

(iii) se před zahájením užívání Portálu důkladně seznámil s těmito Podmínkami a že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

(iv) bude používat Portál a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Společnost právo tyto účty zablokovat a smazat nebo je spojit do jednoho účtu,

(v) ve veřejných diskuzích a hodnocení na Portálu a/nebo na sociálních sítích spravovaných ze strany Společnosti hrubě a/nebo vulgárně neurážel ostatní diskutující, Partnery a jeho zaměstnance a/nebo nezveřejňoval jiné příspěvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy či byly jinak nevhodné. V souvislosti s veřejnými diskuzemi na Portálu a/nebo na sociálních sítích spravovaných ze strany Společnosti si Společnost vyhrazuje právo odstranit příspěvky, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami či jinak poškozují Společnost a/nebo její Partnery a Uživatele,

(vi) zveřejněním hodnocení na Portálu a/nebo na sociálních sítích spravovaných ze strany Společnosti Uživatel souhlasí s uveřejněním takového hodnocení. Hodnocení je uvedeno spolu s křestním jménem Uživatele nebo první částí jeho emailové adresy. Pokud je součástí příspěvku a/nebo hodnocení fotografie udělujete Společnosti bezúplatné oprávnění k užití díla (fotografie) (licenci), a to v původní, zpracované či jinak změněné podobě, v recenzích a jakož i v reklamních materiálech Společnosti v elektronické či tištěné podobě a Společnost tuto licenci přijímá. Licence se uděluje v neomezeném rozsahu, tj. bez územního či množstevního omezení a na celou dobu trvání autorských práv. Společnost není povinna licenci využít.

6.2. Uživatel je povinen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva Společnosti i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:

(i) užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami,

(ii) komerčně užívat kterékoli části Portálu způsobem způsobilým poškodit Společnost, Uživatele, Partnere a/nebo Zájemce o služby Společnosti,

(iii) získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,

(iv) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu,

(v) používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Společnosti a který je v souladu s jeho určením.

6.3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že nebude používat Portál, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu realizován.

7.2. Informace o mimosoudním řešení sporů: Společnost tímto informuje, že spory mezi Společnosti a Uživatelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení.

7.3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

7.4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 01. 04. 2020

© 2020 studvisor.com